Uslovi korištenja

OPŠTI USLOVI PROGRAMA LOJALNOSTI BAUMIT KLUB

I. Opšte odredbe

Program lojalnosti „BAUMIT CLUB“ organizuje Baumit doo Bosna i Hercegovina

Ovi Opšti uslovi regulišu pravila korištenja web stranice, vođenja i učešća u Programu lojalnosti BAUMIT CLUB. Ovi opšti uslovi regulišu odnos između Baumit doo Bosna I Hercegovina, s jedne strane i korisnika elektronskih (Internet) stranica i usluga koje se nalaze na domeni klub.baumit.ba, kao i odnose sa korisnicima koji se registruju za učešće u Programu na web stranici Programa.

Smatra se da je korištenje ove stranice u skladu s navedenim uslovima. Ako NE PRIHVATATE ove uslove, nemojte koristiti ovu web stranicu. Baumit doo, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da promjeni uslove u bilo kom trenutku bez prethodne najave, a izmenjeni uslovi će biti objavljeni na stranici.

Ovi opšti uslovi su obavezujući za sve korisnike. Posjetom Stranice, klikom na bilo koji objekat, link (internet konekciju) ili dugme koji se nalazi na stranicama klub.baumit.ba (osim linka na ove Opšte uslove) Korisnik je saglasan, u potpunosti prihvata i obvezuje se da će se pridržavati ovih Opštih uslova.

II. Definicije

Osim ako nije drugačije navedeno, termini, riječi i izrazi u ovim Opštim uslovima, koji počinju velikim slovom, uključujući i gore definisane, imaju sljedeća značenja:

Organizator - kompanija Baumit doo Bosna I Hercegovina, MBS 65-01-0850-11 Kantonalni sud u Sarajevu, ID broj: 4200398330009
sjedište i adresa uprave: Baumit doo, Osik 2b, 71210 Ilidza ima značenje dato ovom konceptu u tački 1. stav 1.1. Opštih uslova.

Administrator ličnih podataka - kompanija Baumit doo Bosna I Hercegovina, MBS 65-01-0850-11 Kantonalni sud u Sarajevu, ID broj: 4200398330009
sjedište i adresa uprave: Baumit doo, Osik 2b, 71210 Ilidza, je administrator ličnih podataka i obrađuje lične podatke učesnika u Programu, za ciljeve implementaciju, administraciju i izvještavanje o Programu. Baumit doo obrađuje lične podatke pojedinaca – korisnika elektronskih (Internet) stranica i usluga koje se nalaze na domeni klub.baumit.ba.

Program - program lojalnosti "BAUMIT CLUB" i ima značenje dato ovom konceptu u tački 2. Opštih uslova.

Web stranica - web stranica koja se nalazi na domeni - https://klub.baumit.ba/, kao i njene poddomene.

Učesnik - fizičko lice koje kupuje Baumit proizvode koji učestvuju u Programu u okviru svojih aktivnosti i NIJE sklopilo direktne ugovore sa Baumitom.

Registracija - ima značenje dato ovom pojmu u tački 8. Opštih uslova i obavezan je uslov za učešće u Programu.

Nivo učešća - ima značenje dato u tački 10. Opštih uslova i predstavlja nivo učešća u Programu koji dostiže svaki Učesnik, u zavisnosti od broja bodova koje je prikupio. Postoje dva nivoa učešća: Baumit Master i Baumit Profesional

Bodovi - Broj bodova koje Učesnik dobije za objavljivanje na stranici programa za svaki račun kupovine Baumit proizvoda. Bodovi se individualno određuju za svaki pojedinačni Baumit račun

Nagrade- pokretne stvari koje obezbeđuje Organizator, koje Učesnici mogu ostvariti u zamjenu za bodove koje sakupe. Nagrade i njihova ekvivalentnost u bodovima su navedeni i dostupni na - https://klub.baumit.ba/nagrade

Napomena: Učesnici - pravna lica koja su dostigla Nivo učešća - Baumit Profesional, prelaze u posebnu kategoriju koja nije dio ovog projekta. Rješava se posebnim uslovima.

Distributer - svaki trgovac koji ima ugovor i/ili ugovor sa Baumit doo Bosna I Hercegovina

Programski period - je period u kojem Učesnici mogu registrovati svoje kupovine i akumulirati bodove na koje ostvaruju bodove. Periodom Programa smatra se period od 1. juna 2024. godine do 30. novembra 2024. godine. Sakupljeni bodovi vrijede do 30. Novembra 2024. godine.

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizator programa lojalnosti „BAUMIT CLUB“ (u daljem tekstu „Program“) je Baumit doo Bosna I Hercegovina, MBS 65-01-0850-11 Kantonalni sud u Sarajevu, ID broj: 4200398330009
sjedište i adresa uprave: Baumit doo, Osik 2b, 71210 Ilidza (u daljem tekstu: Organizator).

1.2. Organizator zadržava pravo izmjene Opštih uslova Programa u bilo koje vrijeme. Sve promjene će biti javno objavljene na web stranici programa klub.baumit.ba (u daljem tekstu Stranica) i stupit će na snagu 24 sata nakon objave.

1.3. Ovi Opšti uslovi su dostupni na stranici kluba besplatno za sve zainteresovane u dijelu „Opšti uslovi i odredbe“.

1.4. Ovi Opšti uslovi važe od 01.06.2024.

2. BAUMIT CLUB PROGRAM LOJALNOSTI

2.1. „BAUMIT CLUB“ (u daljem tekstu Program) je inicijativa Baumit Bosna i Hercegovina, usmjerena na njegove vjerne kupce – obrtnike /fizička i pravna lica/, prema definicijama i realizuje se putem online platforme (web stranice), koja se nalazi na internet adresi – https : //klub.baumit.ba/

2.2. U Programu se zanatlije (fizička lica) i građevinska preduzeća (pravna lica) - vjerni kupci Baumita mogu registrovati i najaviti kupovinu, za koju mogu sakupljati bodove i ostvarivati nagrade iz odabrane Baumit ponude, prema Opštim uslovima.

3. SVRHA PROGRAMA

3.1. Aktuelni program lojalnosti BAUMIT CLUB namjenjen je obrtnicima i manjim građevinskim kompanijama, prema definicijama - korisnicima Baumit proizvoda i ima za cilj da ih podstakne ostvarivanjem adekvatnih nagrada.

3.2. Za svaku registrovanu kupovinu, Učesnik programa će dobiti bodove. Sakupljanjem bodova, Učesnik ostvaruje određene nagrade, koje može iskoristiti na naćin koji njemu odgovara.

4. TERITORIJALNI OBUHVAT PROGRAMA

4.1 Program se sprovodi i važi za kupovine izvršene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

5. PERIOD ODRŽAVANJA

5.1 Implementacija Programa je vremenski ograničena.

5.2 Program će biti dostupan za registraciju učesnika od 1.06.2024. godine i primaće registracije za kupovinu do 30. novembra 2024. godine.

5.3 Organizator zadržava pravo izmjene ovog roka u bilo koje vrijeme. - Ne postoji rok za sinhronizaciju sa definicijama.

5.4 Organizator može prekinuti Program na kraju svakog programskog perioda, obavještavajući učesnike jednomjesečnim unaprijed.

6. PRAVO UČEŠĆA

6.1 U Program lojalnosti imaju pravo da se registruju poslovno sposobna lica starija od 18 godina, obrtnici kao i pravna lica (građevinska preduzeća) sa kojima NEMA direktnih ugovora, ugovora o cijenama i/ili popusta i/ili prihvaćenih ponuda za kojim je započeo performans koji je pripremio Baumit.

6.2 Zaposleni u Baumit Bosna i Hercegovina i članovi njihovih porodica NEMAJU pravo da učestvuju u Programu; kao što nemaju ni zaposleni kod distributera Baumit Bosna i Hercegovina i njihovim porodicama i zaposleni u građevinskim kompanijama sa kojima Baumit Bosna i Hercegovina ima zaključene ugovore.

6.3 Pod članovima porodice, u smislu Opštih uslova i Programa, podrazumevaju se supružnici, njihovi roditelji i punoljetne osobe, i djeca.

6.4 Organizator ima pravo da poništi registraciju određenog Učesnika ukoliko su prekršeni uslovi iz tačke 6, kao i druge povrede Opštih uslova Programa ili utvrđenih radnji na štetu Organizatora ili Programa.

6.5 Učešćem u Programu, svi Učesnici izjavljuju da su upoznati sa Opštim uslovima poslovanja, razumiju njihovo značenje i da se s njima u potpunosti i bezuslovno slažu.

7. UČEŠĆE U PROGRAMU. ODBIJA UČEŠĆE. ISKLJUČENJE

7.1 Registracija učesnika je obavezan uslov za učešće u Programu.

Svaki Učesnik se registruje za učešće u Programu popunjavanjem sveobuhvatnog i ispravnog obrasca za registraciju dostupnog na web stranici kluba, u skladu sa Opštim uslovima.
Upoznavanje i prihvatanje Opštih uslova je obavezan uslov za registraciju učesnika.

7.2 Registracija se smatra završenom i potvrđenom nakon što registrant otvori e-mail za potvrdu i slijedi vezu (internetsku vezu) sadržanu u e-poruci, poslanoj na e-mail koji je on odredio.

7.3 Svaki Učesnik ima priliku da prima i akumulira bodove na svom profilu u Programu, kao što su:

Kupio Baumit proizvode, objavio je na svom profilu račun ispostavljen za njegovu kupovinu i dobio svoje odobrenje.

7.4 Učešće u programu je dobrovoljno. Učesnik Programa se može registrovati za učešće u Programu ili odustati od učešća u bilo kom trenutku tokom njegovog trajanja. Informaciju za odbijanje učešća u Programu poslati na marketing@baumit.ba

7.5 U slučaju odbijanja učešća u Programu, bodovi koje je Učesnik prikupio se automatski obračunavaju i Učesnik može dobiti svoju nagradu, na dostignutom nivou.

7.6 Organizator može, po svom nahođenju, isključiti Učesnika iz Programa bez prethodne najave, navodeći razloge za isključenje. Obaveštenje o isključenju Učesnika iz Programa šalje se na e-mail adresu koju je on naveo, u obrascu za registraciju.

7.7 Razlozi koji opravdavaju isključenje Učesnika iz Programa su:

• Netačno, nepotpuno popunjavanje obrasca za registraciju;
• Nepoštovanje i/ili kršenje Opštih uslova Programa;
• Kršenje uslova iz tačke 6. Opštih uslova Programa;
• Postupanje ili nečinjenje Učesnika Programa, suprotno zakonu, načelima morala i dobrog ponašanja, kao i pravnim običajima;
• Radnje ili neradnje Učesnika u programu, na štetu Organizatora, uključujući kršenje prava i legitimnih interesa, narušavanje prestiža i ugleda Organizatora.

7.8 U slučaju isključenja Učesnika iz Programa, bodovi prikupljeni na profilu Učesnika se poništavaju i on/ona gubi pravo na popuste i alate.

7.9 Učesnik nije dužan vratiti nagrade primljene prije datuma isključenja.

7.10 Po isključenju iz Programa, Učesnik duguje punu naknadu Organizatoru i/ili njegovim podizvođačima za sve sudske i vansudske radnje, kao i da plati sve dospele naknade ili troškove koje je Organizator stvarno napravio.

7.11 Sve komentare, pitanja, prigovore ili žalbe (žalbe) u vezi sa radom Programa ili učešćem u njemu, Učesnici mogu poslati u pisanom obliku na adresu Organizatora: Baumit doo, Osik 2b, 71210 Ilidža ili email marketing@ baumit.ba

8. REGISTRACIJA U PROGRAM

8.1 Da bi se registrovali u Program, Učesnici moraju da popune neophodne lične podatke u Obrascu za registraciju na web stranici kluba. Lični podaci moraju biti istiniti, tačni i aktuelni. Organizator može identifikovati Učesnika i kontaktirati ga po potrebi ili prilikom slanja odgovarajuće nagrade.

8.2 Pravilno popunjen obrazac za početni registar - za fizička lica uključuje:

Ime i prezime*
E-Mail za registraciju: *
Tel. kontakt učesnika *
Adresa: *
Šifra *
Vrsta radova*

8.3 Tačno popunjen obrazac za početni registar – za obrtnike, za pravna lica:

Naziv firme *
JIB *

8.4 Ove informacije će se koristiti za provjeru registracije učesnika u programu, kao i za određivanje i slanje/primanje nagrada. Neophodan i obavezan uslov je da se ime i prezime osobe koja se prijavljuje u program poklapa sa podacima o njegovoj/njenoj ličnoj karti.

8.5 Neophodan i obavezan uslov za registraciju i učešće u Programu je da se Učesnici upoznaju i prihvate Opšte uslove Programa i Opštu politiku zaštite ličnih podataka Baumit Bosna i Hercegovina. U slučaju neslaganja i neprihvatanja Opštih uslova i Opšte politike zaštite ličnih podataka, registracija i učešće u Programu nisu mogući.

8.6 Neophodan i obavezan uslov za registraciju i učešće je obrada ličnih podataka učesnika od strane Baumit Bosna i Hercegovina, u svojstvu Organizatora programa i Administratora ličnih podataka, za potrebe vođenja, administriranja i izveštavanja programa.

8.7 Prilikom registracije u Program, Učesnici su saglasni da primaju informacije vezane za novosti, nove proizvode, ponude (ponude) i promocije u okviru Programa.

8.8 Svaki učesnik je lično odgovoran za bilo kakve direktne ili indirektne posljedice, kao rezultat njegovih ličnih radnji ili propusta, prilikom registracije i učešća u Programu, uključujući - odgovornost za davanje netačnih i netačnih podataka i dokumenata.

8.9 Svaki Učesnik u Programu je saglasan da će u potpunosti nadoknaditi Organizatoru sve sudske i vansudske radnje, kao i platiti sve dospjele naknade ili troškove koje je Organizator stvarno imao kao rezultat kršenja pravila Opšti uslovi od strane učesnika.

8.10 Organizator zadržava pravo da provjeri obrazac za registraciju ili da li Učesnik Programa ispunjava uslove programa i u tu svrhu ima pravo zatražiti informacije, podatke, objašnjenja, dokumenta u slučaju opravdane sumnje u vezi s tim, kao i Programa. Učesnik je dužan da udovolji ovim zahtjevima Organizatora u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva.

8.11 Minimalni tehnički uslovi za učešće u Programu i korišćenje usluga koje se pružaju elektronski su prisustvo instaliranog Web pretraživača, kao što je Internet Explorer 9.0 (ili noviji), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Safari, Chrome 10.0 i pristup Internetu.

8.12 Organizator zabranjuje pružanje nelegalnih sadržaja od strane Učesnika Programa putem Stranice Programa, uključujući posebno izjave i mišljenja koja su uvredljiva za druge Učesnike Programa, nepristojne – vulgarne izraze, rasističke, ponižavajuće, smiješne, smiješne izjave itd. Zabranjeni su svaki pokušaji manipulacije Stranicom i/ili Programom.

9. OBJAVLJIVANJE DOKUMENTA U PROGRAMU

9.1 Da bi primio i akumulirao bodove u Programu, svaki Učesnik objavljuje fotografije/slike računa za kupljene Baumit proizvode putem dugmeta „Učitaj dokument“ u odeljku „Moj profil“ na web stranici kluba

9.2 Fotografija/slika mora biti na izdatoj fakturi ili izdatom računu i priznanici, lično fizičkom ili pravnom licu registrovanom za učešće u Programu.

9.3 Učesnik ima tehničku mogućnost da otpremi 1 fotografiju/sliku za svaku kupovinu, sa ekstenzijom datoteke .jpg ili .png.

9.4 Svaku fotografiju koju je postavio Učesnik Programa će administrator pregledati za odobrenje u roku od najkasnije 5 radnih dana.

9.5 Obavezni uslov za odobrenje kupovine i prikupljanja bodova je da postavljene fotografije budu jasne i čitljive, da sadrže podatke o kupljenim Baumit proizvodima i obavezne podatke na računu - datum, broj računa, proizvod, količina, cijena, izdavalac fakture.

9.6 U slučaju da učitani dokumenti ne ispunjavaju uslove Programa, Učesnika će kontaktirati administrator putem e-maila koji mu je dao i sa uputstvima za otklanjanje nepravilnosti. U slučaju neispunjavanja instrukcija, Organizator ne odobrava kupovinu i ne dodjeljuje bodove za učešće, o čemu isto obavještava na e-mail koji je sam odredio.

9.7 U slučaju neodobravanja kupovine, fotografija koju je Učesnik objavio neće biti uklonjena i ostaje na profilu Učesnika kao dokaz izvršene operacije.

9.8. Registracijom u Program, Učesnici su saglasni da će fotografije objavljene od strane Organizatora koristiti u svrhe i u vezi sa realizacijom i izvještavanjem o Programu.

9.9. Učesnici imaju pravo da registruju kupovinu u roku od 2 mjeseca nakon izdavanja računa.

9.10 Rok za obradu registrovane kupovine i dodjelu odgovarajućih bodova Učesnicima nije duži od pet radnih dana od objavljivanja fotografije u Programu.

9.11 VAŽNO! Bodovi će se dodeljivati Učesnicima u Programu samo za Baumit proizvode i kupljene kod ovlaštenih Distributera Organizatora.

9.12 Račun za kupovinu proizvoda može biti osnova za obračunavanje bodova samo jednom.

9.13 Spisak računa koje šalje Učesnik i informacije o bodovima koje je prikupio Organizator biće dostupni na individualnom nalogu svakog Učesnika, na web stranici kluba, u rubric Moj profil.

9.14 Organizator u bilo koje vrijeme Programa ima pravo provjeriti i provjeriti objavljene fotografije/slike računa za kupovinu i usklađivanja količine i podatke sa stvarnim, stvarnim stanjem i stvarnim kupovinama i prilagođavanjima, radi obračuna bodova i njihove relevantnosti .

9.15 U slučaju neslaganja između objavljene fakture i stvarne kupovine, bodovi Učesnika se ne prikupljaju, a već prikupljeni (za odgovarajuću kupovinu) se odbijaju.

10. NIVOI UČEŠĆA I BODOVI

Broj bodova koje je sakupio Učesnik određuje nivo članstva, naznačen kao:

a) Učesnici koji su sakupili do 1000 bodova raspoređuju se na nivo Baumit Master I dio su Baumit kluba.

b) Svi učesnici koji su sakupili preko 1000 bodova prelaze na nivo Baumit Profesional, i ostvaruju pogodnosti izvan kluba.

c) Bodovi se dodjeljuju nakon objave od strane Učesnika kupovine u Programu. Bodovna vrijednost proizvoda koji učestvuju u Programu može biti promjenjena tokom cijelog perioda trajanja Programa, o čemu se Učesnici obavještavaju na e-mail adresu koju su sami naznačili. Dostupnost akumuliranih bodova, kao i njihovu novčanu protuvrijednost, svaki Učesnik može pratiti putem svog profila u Programu. Promjena broja bodova ne predstavlja promjenu Opštih uslova.

f) Rok za objavljivanje računa za kupljene Baumit proizvode ističe 30. novembra 2023. godine. Računi objavljeni do ovog datuma biće obrađeni u roku, i Učesnik će moći da iskaže svoje nagrade najkasnije do 10. decembra 2023. godine.

11. PRAVA I ODGOVORNOSTI

11.1 Organizator nije odgovoran u slučaju:

a) zbog nemogućnosti identifikacije ili zbog drugih tehničkih i/ili pravnih prepreka Učesnik i/ili lice koje on ovlasti ne ostvari popust u navedenim rokovima;

b) zbog više sile i/ili više sile, zbog regulatornih ili zakonskih ograničenja, nemoguće je dobiti nagradu

11.2 Organizator nije odgovoran za nestale ili izgubljene registracije na Stranici, kao rezultat radnje ili neaktivnosti Učesnika.

11.3 Organizator nije odgovoran i ne duguje naknadu licu čije lične podatke je neko drugo lice nezakonito koristilo za registraciju u Programu, bez obzira da li je ono dalo saglasnost ili ne.

11.4 Organizator ne snosi odgovornost za štetu prouzrokovanu Učesnicima tokom ili u vezi sa realizacijom Programa usljed vanrednih okolnosti ili kvarova u servisnoj informacionoj i telekomunikacionoj infrastrukturi.

11.5 Organizator nije odgovoran za učesnika koji je dao netačne, nepostojeće, nepotpune ili netačne podatke.

12. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Pogledati poseban dio Pravila privatnosti.